Thư viện câu trả lời giúp bạn tạo ra câu trả lời có sẵn cho những câu hỏi thường xuyên nhận được. Chỉ với một vài thao tác, bạn có thể nhanh chóng đưa ra câu trả lời chi tiết cho khách hàng.


 Để có thể sử dụng chức năng “Thư viện câu trả lời”, trong Dashboard, bạn chỉ cần gõ từ viết tắt sau dấu gạch chéo (/) và chọn câu trả lời có sẵn. Hoặc đơn giản hơn, bạn chỉ cần gõ nội dung, Subiz sẽ tự đưa ra những câu trả lời có sẵn dựa vào từ khóa bạn gõ.


 


- Tạo câu trả lời mẫu

 Để thêm câu trả lời, bạn cần làm theo 2 bước sau:


1. Login vào Cài đặt trong Dashboard, chọn “Thư viện câu trả lời”

2. Điền nội dungTừ viết tắt, chọn Lưu

Từ viết tắt là những kí tự ngắn tượng trưng cho câu trả lời mẫu. Khi bạn gõ từ viết tắt, câu trả lời mẫu sẽ hiện ra.


- Chỉnh sửa Thư viện câu trả lời

Khi bạn muốn chỉnh sửa nội dung hoặc xóa câu trả lời mẫu, làm theo những bước sau:


1. Chọn Thư viện câu trả lời

2. Click vào câu trả lời bạn muốn thay đổi

3. Chọn “Edit” hoặc “Delete”. Lưu thay đổi sau khi chỉnh sửa.


 


- Chia sẻ nội dung câu trả lời có sẵn

Trong đội hỗ trợ khách hàng, bạn muốn sự thống nhất về nội dung câu trả lời có sẵn giữa các agent. Nếu là admin, bạn có thể chia sẻ những câu trả lời có sẵn cho toàn đội bằng cách tích vào “Chia sẻ” khi tạo câu trả lời mới.


 


Một cách thủ công hơn, bạn có thể lựa chọn Nhập”“Xuất” để tải lên hoặc tải xuống câu trả lời có sẵn dưới dạng file csv. Chú ý rằng để có thể tải lên file csv, bạn cần trình bày nội dung câu trả lời và từ viết tắt theo mẫu sau (link file).