Các thông số cơ bản của một Trigger


1. Trigger là gì ?


Trigger là tính năng giúp bạn thực thi actions một cách tự động đối với 1 visitor dựa trên những điều kiện được đặt sẵn.  2. Một số trigger thông dụng


   a.  Tự động mời chat sau 10s khách hàng vào website
   b. Tự động trả lời khách hàng sau khi khách hàng chat   c. Tự động mời chat ở tất cả các trang trừ trang chủ
   d. Mời chat với khách hàng mới hoặc cũ vào website