Start a new topic

Cách sử dụng thư viện Trigger

Thư viện Trigger - 1 cải tiến quan trọng cho phần Trigger của Subiz. Để kích hoạt và sử dụng bạn làm theo các bước sau: 


- Bước 1: Bạn vào Dashboard >> Cài đặt >> Trigger. 


Bên cạnh phần Trigger là gì? bạn sẽ thấy có Thư viên Trigger. Bạn có thể xem trong ảnh. 


                              - Bước 2: Trong các trigger đã được Subiz đặt sẵn, bạn chọn 1 kịch bản và click vào "Sử dụng Trigger"


Tất cả những gì bạn làm là thay đổi message, avatar agent ảo, Enable trạng thái của Trigger.

                 


                      


  


- Bước 3: Lưu thay đổi. 

Login to post a comment