Start a new topic

Cách kiểm tra tình trạng và thông tin tài khoản

  1. Log in vào Dashboard
  2. Click vào SubscriptionTrong Subscription ở phần đầu tiên bạn sẽ thấy được thông tin:

- Gói chat đang dùng
- Chi phí
- Số lượng agent


Bạn có thể tăng giảm số lượng agent, đổi gói, thay đổi chu kì thanh toán...
Login to post a comment